Monday, April 1, 2013

MENGAPA ORANG BUKAN ISLAM TIDAK BERHAK MENGGUNAKAN NAMA ALLAHProf. Madya Dr Khalif Muammar1
"Panel Jawatankuasa Pemikir Isu Islam Semasa Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan"

Kedudukan Masalah


Setelah isu ini dibahas lebih dua tahun2 masih ramai lagi yang keliru tentang penggunaan nama Allah oleh orang bukan Islam. Antara sebabnya ialah wujudnya pandangan yang diberikan oleh segelintir agamawan yang digelar ulama’ yang mengatakan bahawa terdapat dalil dalam al-Qur’an yang membenarkan hal tersebut, serta tiada dalil yang menyokong larangan penggunaan nama Allah oleh orang bukan Islam. Meskipun telah banyak sanggahan diberikan, penulis sendiri telah beberapa kali menulis berkaitan isu ini,3 namun ianya seperti mencurah air di atas daun keladi, kerana kekeliruan yang telah menyebar luas. Dalam makalah terakhir ini penulis cuba menjawab keraguan-keraguan yang ditimbulkan dan memberikan hujah-hujah yang muktamad agar kecelaruan tidak berterusan dan kepentingan umat Islam dapat dipertahankan. Dengan penjelasan yang dapat penulis paparkan ini mudah-mudahan persoalan ini semakin jelas bagi masyarakat dan khususnya bagi orang-orang yang inginkan kebenaran berdasarkan kekuatan hujjah dan kita terpaksa berlepas tangan terhadap sebarang tindakan yang berkeras menolak kebenaran walaupun datang dengan hujjah yang nyata.


Sebelum pergi lebih jauh perlu difahami terlebih dahulu maksud persoalan di atas. Ia bukan persoalan tentang siapakah sebenarnya Tuhan seluruh manusia, termasuk orang bukan Islam, kerana jelas dari segi ontologi Tuhan bagi semua umat manusia hanya satu iaitu Allah SubÍÉnahË wa TaÑÉlÉ, tidak mungkin ada Tuhan yang lain dan berbilang-bilang. Tetapi ini bukanlah persoalan ontologi, ia adalah persoalan teologi, bahasa, epistemologi dan sejarah bangsa. Ia juga bukan berkaitan dengan orang Arab bukan Islam di negara-negara Arab kerana persoalan ini muncul dalam konteks Malaysia, dan hanya relevan dengan negara-negara bukan Arab. Maka maksud persoalan di atas adalah merujuk kepada orang bukan Islam di Malaysia, bukannya di negara-negara Arab. Perbezaan konteks ini sangat penting kerana ia juga bermakna perbezaan bahasa yang digunakan oleh bangsa yang berlainan. Dari sini sahaja dapat disimpulkan bahawa penggunaan nama Allah bagi orang bukan Islam di Malaysia tidak relevan kerana ia tidak ada dalam bahasa mereka, bahkan tidak mengerti pun akan maksudnya.

Perlu juga ditegaskan bahawa dengan perkataan ‘menggunakan’ di atas yang dimaksudkan adalah menggunakan nama Tuhan orang Islam bagi merujuk kepada Tuhan orang bukan Islam. Daripada perkataan ‘menggunakan’ ini maka tidak timbul isu sekadar penyebutan nama Allah oleh bukan Islam dengan maksud merujuk kepada Allah sebenar. Tidak sepatutnya timbul pernyataan ‘apa salahnya orang bukan Islam menyebut nama Allah kalau yang dimaksudkan itu benar’. Mereka boleh sahaja menyebut atau membaca nama Allah dan tiada yang dapat menghalang mereka melakukannya, tetapi yang menjadi persoalan di sini adalah penggunaan istilah yang sama atau pemberian nama yang sama bagi Tuhan yang berlainan.


Jika persoalan sebenar telah jelas difahami dengan betul maka jawaban terhadap persoalan juga tentunya akan lebih mudah ditemukan. Untuk memudahkan lagi orang awam maka persoalan di atas boleh juga diungkapkan kembali dalam bentuk yang sedikit berbeza iaitu bolehkah orang bukan Islam menamakan Tuhan mereka dengan nama Allah dalam konteks Malaysia?


Terdapat kecenderungan di kalangan umat Islam, tidak terkecuali sebahagian yang digelar ulama’, untuk menyederhanakan persoalan rumit dan besar ini. Bagi sesetengah mereka perkara ini hanyalah persoalan perebutan nama dan bukan juga soal perbezaan ideologi politik. Mereka beranggapan persoalan nama tidak perlu diperbesarkan, maka umat Islam perlu berlapang dada dan membenarkan orang bukan Islam menggunakan nama Allah bagi Tuhan mereka. Ia juga dilihat sebagai peluang untuk berdakwah dan menjelaskan kepada orang bukan Islam tentang Allah. Masalah penamaan bagi mereka adalah persoalan kecil dan remeh, ia bersifat luaran dan tidak berhubungan dengan persoalan Akidah dan keyakinan umat Islam. Tanpa disedari mereka telah melakukan kesilapan besar ketika meremehkan persoalan nama Allah, kerana ia bukan sebarang nama, ia adalah nama yang paling suci. Persoalan nama dan istilah meskipun tampak sederhana tetapi tidak boleh dianggap remeh dan tidak memberi kesan kepada pandangan alam (worldview) orang Islam. Menurut Profesor Wan Mohd Nor Wan Daud walaupun kelihatan masalah nama dan bahasa ini sederhana tetapi melalui bahasalah pandangan alam (worldview) sesebuah masyarakat dibentuk. Perubahan pada bahasa dengan merubah maknanya akan memberi kesan yang besar kepada perubahan pandangan alam dan seterusnya akidah dan amal ibadah orang Islam.4


Allah Sebagai Nama Khas

Berbeza dengan agama lain, Islam adalah agama tanzÊl (revealed Religion) yang murni. Ajaran Islam, yang terangkum dalam Akidah, Ibadah, Shari‘ah, dan Akhlak, adalah ajaran yang diwahyukan oleh Allah SubÍÉnahË wa TaÑÉlÉ. Al-Attas menegaskan perbezaan ini dan menjadikannya keistimewaan yang tidak terdapat dalam agama lain, termasuk Yahudi dan Nasrani yang dibentuk oleh budaya dan perubahan sosial.5 Demikian juga nama dan sifat Allah adalah perkara yang ditanzilkan dan bukan hasil proses sejarah dan budaya. Penegasan nama Allah sebagai nama khas sangat jelas dalam al-Qur’an. Dalam surah al-IkhlÉÎ ayat 1-4 Allah SubÍÉnahË wa TaÑÉlÉ berfirman yang maksudnya:
”Katakanlah: ”Dia-lah Allah, Yang Maha Esa, Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan, dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia”.
Dalam mentafsirkan ayat ini Ibn Kathir dan para mufassirin yang lain mengatakan bahawa Allah adalah nama khas kepada Zat Allah (ism ‘alam li zhÉt Allah) dan ia adalah nama yang luhur (al-ism al-a‘Ðam). Oleh kerananya Ibn Kathir mengatakan: “dan tidak diberikan nama ini kepada seseorangpun dalam bentuk pengesahan kecuali kepada Allah Ñazza wajalla kerana hanya Dia-lah yang sempurna dalam sifat dan perbuatan”. Ibn Kathir juga menegaskan bahawa ayat tersebut turun untuk menyanggah dakwaan orang Yahudi, Nasrani, dan Kafir Quraysh yang telah menyekutukan Allah.6

Sebagai orang yang beriman dan mengucapkan dua kalimah Shahadah, jelas bahawa nama Allah yang disebutkan dalam kalimah Tawhid (lÉ ilÉha illa’LlÉh) bukan nama am, kerana itu Allah tidak wajar dialih bahasakan menjadi Tuhan (God), dengan huruf ‘t’ besar, atau tuhan, dengan huruf ‘t’ kecil (God atau god dalam bahasa Inggris). Jika Allah adalah nama am, yang boleh diberikan kepada tuhan dalam agama lain, maka tidak ada maknanya kalimah Tawhid: lÉ ilÉha illa AllÉh (Tiada Tuhan melainkan Allah) kerana ia akan menjadi ‘tiada tuhan melainkan Tuhan’ dan kalimat ini tidak memberi apa-apa makna yang penting. 

Sememangnya terdapat orang Islam yang menterjemahkan lÉ ilÉha illa AllÉh sebagai tiada tuhan melainkan Tuhan dengan membezakan antara T besar dengan t kecil pada kalimat Tuhan, dan ini boleh dianggap kesan daripada faham pluralisme agama yang bercanggah dengan faham Tawhid, dan juga memberi ruang kepada relativisme dalam masalah akidah. Pandangan ini dapat disanggah dengan logik yang mudah. Seorang warga Amerika yang waras tidak mungkin akan berkata: “tiada presiden melainkan Presiden” sebaliknya jika ia sangat sayangkan presidennya sekalipun ia akan berkata: “tiada presiden melainkan Presiden Obama”. Jika T besar bermakna Tuhan Sebenar maka tidak wajar nama sebenar tidak digunakan, kecualilah Tuhan sebenar ini tidak memiliki nama, dan hal ini tidak mungkin berlaku. Maka jelas adanya usaha untuk menutupi perkara yang benar dan ini bermakna adanya keinginan untuk menyembunyikan kebenaran demi menzahirkan toleransi dan pluralisme.

Hakikat bahawa nama Allah adalah nama khas (proper name) telah disepakati oleh para ulama terdahulu. Imam Fakhr al-Din al-Razi dalam al-TafsÊr al-KabÊr mengatakan:

“Yang terpilih bagi kami bahawa lafaz ini (Allah) adalah nama khas (ism ‘alam) bagi Allah Ta’ala dan ia bukanlah perkataan yang dapat dipecahkan (mushtaq)7 sama sekali. Ini adalah pandangan al-Khalil (seorang yang paling berautoriti dalam hal bahasa) dan Sibawayh, dan pandangan majoriti ulama’ usul dan Fuqaha”.

Ibn ‘Ashur dalam TafsÊr al-TaÍrÊr wa al-TanwÊr juga menegaskan bahawa nama Allah adalah nama khas.9 Hal yang sama juga dinyatakan oleh Ibn Manzur dalam Kamusnya LisÉn al-‘Arab.10 Menarik untuk dicermati bahawa Fakhr al-Razi mengatakan antara yang menunjukkan bahawa nama Allah adalah nama khas yang tidak boleh diganti dengan nama lain ialah hakikat bahawa kalimat Shahadah yang menyebabkan seseorang berpindah daripada kekufuran kepada Islam adalah dengan mengucapkan lÉ ilÉha illa AllÉh, jika dia mengucapkan perkataan lain daripada itu seperti lÉ ilÉha illa al-RaÍmÉn, maka Shahadahnya tidak diterima dan dia tidak dianggap sebagai Muslim.

Setiap nama pada umumnya mengandungi makna, nilai dan konsep yang terkandung bersamanya. Kerana itu persoalan nama ini tidak boleh dipandang ringan. Ketika nama telah melekat dengan penama, dan menjadi nama khas, makna dan nilai yang terkandung dalam nama tersebut menjadi hak milik penama. Sebagai contoh nama Abu Hamid al-Ghazali adalah nama khas bagi seorang tokoh ilmuwan Islam yang ulung iaitu Imam al-Ghazali, ketika orang lain menulis sebuah karya dan meletakkan nama Abu Hamid al-Ghazali di atasnya maka ia adalah satu penipuan dan boleh dianggap suatu jenayah. Pertama ia akan memburukkan dan merosakkan nama Imam al-Ghazali, kerana karyanya itu tentu tidak sejajar dengan kebesaran Imam al-Ghazali. Kedua orang yang mendakwa dirinya al-Ghazali ini akan mendapat penghormatan atau ganjaran yang tidak wajar daripada orang yang jahil atau tidak tahu tentang siapa al-Ghazali sebenarnya, baik di kalangan orang besar mahupun rakyat biasa.12 Atas kesedaran pentingnya nama sebagai identiti dan wujudnya makna, nilai, atau konsep yang terkandung di dalamnya inilah maka manusia pada hari ini telah memperkenalkan konsep kad pengenalan dan hak cipta dan trademark. Dari sini jelaslah bahawa nama tidak boleh ditukar ganti dan berpindah dari satu penama ke penama yang lain.
Kedatangan Al-Qur’an, sebagaimana ditegaskan oleh al-Attas, telah merubah bahasa Arab. Ia juga mengangkatnya ke tahap yang lebih tinggi sehingga tidak tertandingi oleh bahasa lain.13 Dengan perubahan ini maka timbullah yang disebut kosa-kata Islam (Islamic vocabulary). Hal yang sama berlaku kepada bahasa Melayu. Dalam konteks nama Allah ini, jika perkataan Allah telah wujud sebelum masyarakat Arab mengenal Islam dan perkataan itu diberikan makna baru (diislamisasikan), maka dalam masyarakat Melayu perkataan itu tidak wujud sebelum mereka mengenal Islam dan ketika perkataan itu masuk dalam perbendaharaan bahasa Melayu ia adalah perkataan yang telah diislamisasikan sejak semula.

Maka dengan kemasukan perkataan baru yang telah diislamisasikan ini, perkatakan Allah telah menjadi salah satu kosa-kata Melayu-Islam. Sebagaimana kosa-kata lain ia mestilah digunakan sesuai dengan makna yang diinginkan oleh orang Melayu-Islam dan terakam dalam kamus-kamus bahasa Melayu. Maka sesiapapun yang ingin menggunakan kosa-kata tersebut hendaklah menggunakannya sesuai maksudnya yang benar, dan tidak boleh menggunakannya mengikut makna yang lain.14 Dalam hal ini tidak timbul pertikaian ketika menyentuh perkataan yang tidak berkaitan dengan agama, contohnya maksud perkataan kereta bagi orang Melayu berbeza bagi orang Indonesia, yang bagi orang Indonesia membawa maksud kereta api. Dalam penulisan di negara ini, orang Indonesia mestilah menghormati perbezaan ini dan tunduk kepada penggunaannya di Malaysia. Tidak ada alasan bagi mereka untuk berkeras menggunakannya mengikut kefahaman mereka, ini penting bagi mengelakkan salah faham sehingga kadang-kadang boleh menyinggung perasaan atau menimbulkan kemarahan.

SUMBER