Sunday, November 15, 2015

Kajian Semula Hukum Agihan Semula Zakat Secara Persendirian


Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama

Islam Malaysia (JFMKBHEUIM) Kali Ke-87 yang bersidang pada 23 – 25 Jun 2009
telah membincangkan Kajian Semula Hukum Agihan Semula Zakat Secara

Persendirian. Muzakarah telah memutuskan bahawa, keputusan yang telah
dipersetujui pada Muzakarah kali ke -76 bertarikh 21-23 Nov 2006 adalah selaras
dengan pandangan syarak dan tidak perlu dibuat sebarang pindaan.
Keputusan tersebut adalah sepertimana berikut:

1- Dari segi siasah dan maslahah, zakat merupakan pemangkin kepada
ekonomi umat Islam. Peraturan dan undang-undang yang telah
ditetapkan oleh pemerintah atau Ulil Amri adalah demi menjaga hak dan
kepentingan zakat tersebut.

2- Walaupun dari segi syarak, mengagihkan zakat secara persendirian tanpa
melalui pemerintah adalah sah sekiranya diagihkan kepada asnaf yang
layak, tetapi perbuatan melanggar peraturan dan undang-undang
pemerintah dalam perkara kebaikan adalah berdosa, kerana di dalam
Islam patuh dan taat kepada pemerintah atau Ulil Amri dalam perkara
kebaikan adalah wajib.

Jika dilihat kepada keputusan muzakarah ini ianya selaras dengan
mazhab Syafi‟i yang menyatakan bahawa lebih afdal membayar zakat kepada
pemerintah yang adil (al-Nawawi 1980, 6: 138), manakala hukum mengagihkan
zakat secara persendirian tanpa melalui pemerintah adalah sah

(al-Syarbini 2004,
1: 464; al-Nawawi 1980, 6: 137).